Международно триенале на сценичния плакат – София

ЖЕНИТЕ И ПЛАКАТЪТ

изложба

5 – 16 февруари, 2024

WOMEN AND THE POSTER
Откриване 5 февруари, 2024, 18 ч.
Галерия „Средец“, бул. Александър Стамболийски 17
С подкрепата на Министерство на културата на Република България

ЖЕНИТЕ И ПЛАКАТЪТ е изложбено-образователен проект, представящ яркото присъствие на няколко поколения талантливи жени и приносът им към световния плакат.
Разказът за влиянието на жените в съвременния графичен дизайн проследява изкуството на 21 забележителни плакатистки, чиито творчески пътища са свързани с Международното триенале на сценичния плакат – София. Всички те са наградени през последните 30 години, в някое от 10-те му издания или са участвали в журитата, определили тези награди.
Представителки на различни творчески поколения, естетически възгледи и национални школи, всички те са обединени от особената чувствителност и отговорност, характерни за създадените от тях плакати, формиращи настоящата колекция.
Концепцията отразява желанието на Триеналето периодично да споделя и социализира различни страни от своя уникален фонд, представяйки подобаващо едни от ярките постижения на българския и световен плакат. През творчеството на 21 забележителни майсторки на плаката, оживяват тенденциите, борбите, модите в плаката и в обществото.
Плакатите, създадени от жени са особено реактивни към проблемите на човечеството, характеризират се с изтънчен вкус и с повишена степен на емпатия и загриженост. Тематичният обхват е широк – от плакати, интерпретиращи сценичната и визуална култура до такива, които коментират значимите проблеми на човечеството.
Сред достойнствата на колекцията е съчетаването на произведения, дело на култови фигури, каквито са членките на легендарното студио „Пентаграм” – Пола Шер, САЩ и Розмари Тиси, Швейцария, на една от иконите на съвременния плакат Гите Кат от Дания, знакови и разпознаваеми имена като Анник Орлеанж и Анет Ленц от Франция; Мая Волна, Агнешка Попек-Банах, Агнешка Жемичевска от Полша, както млади художнички, отличени за своите дебюти (Мая Стайкова, Алекс Гогова, Десислава Десева). Тази сложна амалгама, отразява приемствеността и взаимодействията между стилове и поколения и е силна мотивация за начинаещите артисти. Едни от най-активните и актуални български художнички също са участнички в проекта, а художествените им постижения са доказателство за достойнствата не само на плакатната ни школа, но и за възможностите на различни творчески зони, чиито превъплъщения и интерпретации обогатяват езика на плаката с други гранични полета на визуалното като илюстрация, рекламен дизайн, калиграфия, типография, обекти от хартия, фотография, колаж, бодиарт и др. (Яна Левиева, Калина Сертева, Капка Кънева, Люба Томова, Мила Лозанова, Маргарита Дончева, Анна Симеонова, Радослава Боор).
Специално място в селекцията е отредено на грандамата на българския плакат Ралица Станоева, изтънчен естет и многостранен визуален артист, създател на множество плакати, представяни в редица изложби и формирали стила на Музикалния театър „Ст. Македонски“. Нейна е заслугата и за едно от първите международни признания за български плакат – II награда в раздел “Култура” от първото биенале на плаката – Варшава 1966.
Независимо от индивидуалния визуален изказ, творбите формират хармонична, мощна и въздействаща експозиция, изразяваща естетически и граждански позиции, които не отбягват бруталните истини на ежедневието.
Колекцията е замислена като пътуваща изложба и като мост между няколко поколения, за който е важно да се осъществи, докато разказът се води от първо лице и от живи съвременници.
Селекцията обединява плакати, донесли награди на своите авторки, но заедно с това и техни най-нови произведения. По този начин показваме актуалните постижения и динамиката в света на плаката.
Жените и плакатът е израз и на толкова значимия и многостранен проблем за правата на жените в глобален и в локален план.
Целта на проекта съвпада с мисията на Триеналето – да пази, да развива и да популяризира в национален и международен план изкуството на плаката – цял дял от съвременната визуална култура, който по една или друга причина през последните десетилетия остава в сянка, независимо от традициите и постиженията на предходните поколения и таланта на младите артисти, изкушени от него.
Съществен принос е подобряване на разбирането за приноса на жените за развитието на плаката и взаимодействията между различните поколения и култури.
Отвъд конкретните количествени измерения, по-съществената част от резултатите са тези, чиито проявления са напред в бъдещето и са свързани с обогатяване на културната среда: насърчаване на приемствеността, повишаване на професионализма, привличане на нови публики и създаване на положителни нагласи сред обществото към идеи и послания, значими както в локален, така и в интернационален контекст, например – отстояването на женските права; налагане на възгледа, че културата също има нужда от реклама – художествена, артистична, ярка, че плакатът е неизменна част от комуникирането
на тези и други идеи, а особената чувствителност и проникновеност, с която се отличават плакатите, създадени от жени, предават допълнителен блясък и смисъл на резултатите от тази инициатива.
Проследяването на наградите, спечелени от жени във всяко едно от Триеналетата през годините е много показателно както за посоките в изкуството на плаката, така и за устойчивото присъствие на плакатистките в света на графичния и рекламен дизайн.
Статистиката показва, че жените плакатистки са повече от половината участници, като тази тенденция се откроява още по-ясно през последните години.
Феминизирането на визуалното изкуство е трайна тенденция през новото хилядолетие и заслужава да бъде изследвана и наблюдавана. Това се отнася и за българския плакат, чиито създателки се отличават със своя талант и чувствителност. Не случайно единствената жена – носителка на голямата награда на Триеналето е българката Люба Томова, отличена с авторитетния приз в рамките на последното до сега 10-то юбилейно издание на Триеналето.
ЖЕНИТЕ И ПЛАКАТЪТ е поредна възможност да бъде предоставена една конкретна част от внушителната колекция на Международното триенале на сценичния плакат, проследявайки развитието на плаката от последните три десетилетия, през умните и красиви очи на неговите създателки.

Албена Спасова

PAULA SCHER

WOMEN AND THE POSTER is an exhibition and educational project presenting the brilliant presence of several generations of talented women and their contribution to the world poster.
The narrative of the influence of women in contemporary graphic design reviews the art of 21 remarkable female poster artists whose creative paths are related to the International Triennial of Stage Poster – Sofia. All of them have won awards in the last 30 years at some of its 10 editions or have
participated in the jury that has decided such awards. Being representatives of different creative generations, aesthetic views and national traditions, they are all united by the specific sensitivity and responsibility typical to the posters they have created which form this collection.
The concept reflects the Triennial’s desire to share and socialize different sides of its unique fund at regular intervals, appropriately presenting some of the brilliant achievements of the Bulgarian and world poster. Trends, struggles, fashions in poster art and the society come to life through the works of 21 remarkable poster mistresses.
Posters created by women are specifically reactive to the issues of humanity, characterized by sophisticated taste and an increased level of empathy and concern. The thematic scope is wide, from posters interpreting stage and visual culture to those commenting on the significant issues of humanity.
The combination of works created by cult figures such as the legendary Pentagram Studio members Paula Scher, USA and Rosmarie Tissi, Switzerland, one of the modern poster icons Gitte Kath from Denmark, iconic and recognizable names such as Annick Orleange and Annette Lenz from France; Maja Volna, Agnieszka Popek-Banach, Agnieszka Ziemiszewska from Poland, as well as young female artists honored for their debuts (Maya Staykova, Aleks Gogova, Desislava Deseva) is among the merits of the collection. This complex amalgam reflects the continuity and interactions among styles and generations and is a strong motivation for budding artists. Some of the most active present day
Bulgarian female artists are also participants in this project and their artistic achievements are proof of the merits not only of our poster tradition, but also of the capabilities of different creative areas, whose incarnations and interpretations enrich the poster language with other visual border fields such as illustration, advertising design, calligraphy, typography, paper objects, photography, collage, body art, etc. (Yana Levieva, Kalina Serteva, Kapka Kaneva, Lyuba Tomova, Mila Lozanova, Margarita Doncheva, Anna Simeonova, Radoslava Boor).
A special place in this selection is given to the grande dame of the Bulgarian poster, Ralitsa Stanoeva, a refined aesthete and versatile visual artist, a creator of numerous posters presented in a number of exhibitions and forming the style of St. Makedonski Music Theater. The credit for one of the first international recognitions for a Bulgarian poster, Second Prize in the Culture Section of the First Poster Biennial – Warsaw 1966, also goes to her.
Regardless of the individual visual expression the works form a harmonious, powerful and impressive exhibition expressing aesthetic and civil positions that do not keep away from the brutal truths of everyday life.
The collection is planned as a traveling exhibition and a bridge among several generations, which is important to take place while the narrative is told in the first person and by living contemporaries.
The selection brings together posters that have won awards for their authors, but also latest works of theirs. In this way we show the present day achievements and dynamics in poster world. Women and the Poster is also an expression of a significant and multifaceted issue such as women’s rights
globally and locally.
The goal of this project coincides with the Triennial’s mission to nationally and internationally preserve, develop and promote poster art, a whole section of cotemporary visual culture, which has for one reason or another remained in
the shadows in recent decades regardless of the traditions and achievements of the preceding generations and the talent of young artists tempted by it.
Improving the understanding of women’s input to poster art development and the interactions among different generations and cultures is a significant contribution.
Beyond the specific quantitative dimensions, the more essential part of the results are those whose dimensions are forward-looking and are related to the enrichment of cultural environment: promote continuity, increase professional
capacity, attract new audiences and create positive attitudes among the public towards ideas and messages relevant both in a local and international context, such as stand up for women’s rights; force the view that culture needs creative, artistic, vivid advertising too, that the poster is an integral
part of communicating these and other ideas and that the specific sensitivity and insight posters created by women are distinguished for add an additional brilliance and meaning to the results of this endeavor.
Reviewing the awards won by women at each of the Triennials over the years is very indicative of both the trends in poster art and the stable presence of female poster artists in the world of graphic and advertising design. Statistics show that female poster artists account for more than half of the participants and this trend has become even more pronounced in recent years. Feminization of visual art is a steady trend during the new millennium and deserves to be explored and observed. This also applies to the Bulgarian
poster whose female creators are distinguished for their talent and sensitivity. It is no coincidence that the only female winner of the Triennial’s Grand Prize is the Bulgarian Lyuba Tomova who was awarded the prestigious prize at the most recent 10th anniversary edition of the Triennial.
WOMEN AND THE POSTER has a strong communicative potential not only because of the nature of poster art called to establish a connection with the audience, but also because it involves different circles of like-minded people in a personal and institutional capacity. The form of a traveling
exhibition further expands the publicity and sharing of the idea.

Albena Spasova