проект ПЛАКАТЪТ – ПРОЕКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ серия изложби
За арт проекта Ние сме Земята

Ние сме Земята / We are Earth project e независим творчески проект, посветен на околната среда и климатичните промени. Идеята за него възниква като спонтанна и лична реакция след пожарите в Амазонската гора през 2019 г. Тогава художничката Радослава Боор решава, че един от начините да помогне е като разпространява информация за проблемите на околната среда с това, което умее най-добре – да създава визии със силни послания. Целта на проекта е фактите да достигнат до колкото се може повече хора.Към проекта привлича фотографа Милош Нешич (Сърбия) и двамата успяват да реализират първоначално 15 визии на различни екологични теми, които през март т.г. допълниха със седем нови изображения. Те бяха създадени през март 2023 с участието на популярни лица, ангажирани с екологичната тематика: Даниел Неделчев, Десислава Стоянова, Лили Гелева, Магдалена Малеева, Манол Пейков, Мария Силвестър.Самата концепция на проекта е, че каквото и да правим ние хората на Земята, рано или късно то се връща към нас. Ако Амазонските гори горят, това не е твърде далеч, за да не ни засяга. Ако замърсяваме въздуха и водата, ще дишаме отровен въздух и ще пием и ядем отровена вода и храна. Нашето бъдеще е зависимо от съществуването на нашия единствен дом – планетата Земя. Фактите са много – животински видове изчезват завинаги заради човешки действия, свидетели сме на климатични аномалии, които идват при нас по-силно и бързо от всякога. Нашите пластмасови отпадъци в крайна сметка се превръщат в микропластмаса и се връщат отново в телата ни. Но по-голямата част от човечеството все още се държи, сякаш това не се случва. Поради тази взаимовръзка всички екологични тези са отразени като портрети върху лицата на различни хора. Зад тази идея застават хора от различни националности абсолютно доброволно с единственото желание да се включат в проекта и да помогнат. В реализираните досега визии са участвали 21 души от 9 националности. Проектът е напълно независим и некомерсиален.

Във времената на Ковид екологията беше изместена, но днес тя е по-актуална от всякога. През последните две години отделни визии от “We are Earth project” са били показани в 6 държави на различни изложби и форуми на изкуството, плаката и екологията. 

По инициатива и покана на Международното триенале на сценичния плакат публиката в София е първата, която ще види серията в нейната цялост по време на изложба, която ще бъде експонирана в галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5 от 22 април до 5 май 2023 г.

Акцията е посветена на Деня на Земята и е част от едногодишната програма на Международното триенале „Плакатът – проекции и перспективи“, която се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Предстоящи изложби:– 04.05. – 27.08.2023 – Музей на земеделието, Прага, Чехия- 01 – 30.06.2023 – The Covent Garden building, EU Commission, Брюксел, Белгия

Повече за проекта можете да видите на нашите медии: www.WeAreEarthProject.com, facebook.com/weareearthproject, instagram.com/weareearth_project

About We Are Earth Art Project

We Are Earth Project is an independent creative project dedicated to the environment and climate change. The idea for it occurred as a spontaneous and personal reaction after the fires in the Amazon rainforest in 2019. Then the artist Radoslava Boor decided one of the ways to help is by spreading information about environmental problems with what she does best – create visions with strong messages. The goal of the project is to make the facts reach as many people as possible.

She involved the photographer Milos Nesic (Serbia) in the project and they initially managed to implement 15 visions on various environmental topics with seven new images added to them in March this year. They were created in March 2023 with the participation of famous persons involved in environmental topics: Daniel Nedelchev, Desislava Stoyanova, Lili Geleva, Magdalena Maleeva, Manol Peykov, Maria Silvestar.

The very concept of the project is whatever we humans do on Earth, sooner or later it comes back to us. If the Amazon rainforest is burning, it’s not too far away for us not to be concerned. If we pollute the air and water, we will breathe poisoned air and drink and eat poisoned water and food. Our future is dependent on the existence of our only home, planet Earth. There are plenty of facts, animal species are disappearing forever because of human activities, we are witnessing climate anomalies that are coming at us heavier and faster than ever. Our plastic waste eventually turns into microplastics and returns back to our bodies. The majority of the mankind, however, still acts as if this is not happening. Because of this interrelationship all ecological theses are reflected like portraits on the faces of different people. People of different nationalities stand behind this idea entirely voluntarily with the only desire to join the project and help. 21 people of 9 nationalities have participated in the visions implemented so far. The project is completely independent and noncommercial.

Ecology was displaced in the Covid times, today, however, it is more relevant than ever. In the last two years separate visions of We Are Earth Project were shown in 6 countries at various art, poster and ecology exhibitions and forums.

At the initiative and invitation of the International Triennial of Stage Poster the audience in Sofia is the first to see the series in its entirety during an exhibition that will be displayed at Vivacom Art Hall Oborishte 5 Gallery from 22 April to 5 May 2023.

The action is dedicated to World Earth Day and is part of the International Triennial’s one-year program The Poster – Projections and Prospects, which is being implemented with the financial support of the National Culture Fund.

Upcoming exhibitions:– 4 May – 27 August 2023 – Museum of Agriculture, Prague, Czech Republic- 1 – 30 June 2023 – The Covent Garden building, EU Commission, Brussels, Belgium

You can see more about the project on our media: www.WeAreEarthProject.com, facebook.com/weareearthproject , instagram.com/weareearth_project

.