ПАМЕТ и ПЛАКАТИ / MEMORY and POSTERS

Колекцията от плакати е създадена в рамките на проект DFPO-1.004-001 „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство“ в партньорство между Държавния културен институт към министъра на външните работи и Триенале на сценичния плакат-София.

The collection of posters is created within the framework of the project DFPO-1.004-001 “Strategic cooperation between Bulgaria and Norway in support of Bulgaria’s international commitments to combating anti-Semitism and the preserving Jewish heritage” in partnership between the State Institute for Culture at the Minister of Foreign Affairs and the International Triennial on stage poster-Sofia.

В продължение на две години Държавният културен институт работи върху този проект и имахме възможност да се срещнем и дискутираме с много партньори. С експерти, отдадени от години на изследвания на проблематиката, свързана с паметта за тъмните години на Холокоста. Срещи с представители на по-млади поколения, за които събитията са били само страничка от учебника по история. 
Питахме се дали ще успеем да открием следите на нетолерантността в днешния ден, да се направят сравненията с примера на хора, които са дръзнали да заемат хуманна и гражданска позиция в трудни времена. 
Месеците на работа по проекта съвпаднаха с отбелязването на 80-та годишнина от спасяването на българските евреи, което, естествено, фокусира обществено внимание и енергия да се види по-широкият контекст на историческите събития.
В продължение на дългогодишно партньорство с Международното триенале на сценичния плакат се стигна до идеята да работим съвместно, ангажирайки специално поканени съвременни автори,  получили признания от Триеналето и от други конкурси. Вярваме, че темата за уроците на историята, осмислена през  концентрираните образи и послания на плакатното изкуство, ще достигне до много хора и няма да ги остави безразлични.  
 
Явор Койнаков
координатор на проекта
The State Institute for Culture worked on this project for two years and we had the opportunity to meet and have discussions with many partners. 
With experts devoted to research on issues related to the memory of the dark hours of the Holocaust for years. 
Meetings with representatives of younger generations, to which the events were only page from a history textbook. 
We wondered if we would be able to find the traces of intolerance today, to draw comparisons with the example of people who dared to take a humane and civil position in difficult times. 
The months of work on the project coincided with the commemoration of the 80th anniversary of the rescue 
of the Bulgarian Jews, which naturally focused public attention and energy to see the wider context of the historical events.
In continuation of the years-long partnership with the International Triennial of Stage Poster we came up with the idea to work together engaging specially invited contemporary artists who have gained recognition in the Triennial and other competitions. We believe the theme about the lessons of history reflected through the concentrated images and messages of poster art will reach many people and will not leave them indifferent.
 
Iavor Koynakov,
Project Coordinator

Международно триенале на сценичния плакат – София като актуална платформа, ориентирана към световната културна сцена, никога не е оставало безразлично към значимите теми.
Водени от убеждението, че човеколюбието и човечността са същностни за изкуството, приехме с отговорност поканата на ДКИ да се присъединим към настоящия проект.
Вярвайки, че плакатът притежава особената сила да отстоява позиции и да внушава важни послания, се обърнахме към 12 съвременни визуални артисти, във въздействието на чиито плакати многократно сме се убеждавали. Носители на награди от Триеналето, тяхното талантливо авторско присъствие има различни проявления и признания у нас и по света. Прочутият със своите безкомпромисни плакати Петер Поч също прие да се присъедини към българските си колеги: Анна Симеонова, Иван Кашлаков, Кирил Златков, Люба Томова, Маргарита Дончева, Мая Стайкова, Мила Лозанова, Ненко Атанасов, Петър Чучулигов, Радослава Боор и Страхил Димитров.
Резултатът е колекция – израз на гражданската и творческа реакция срещу антисемитизма и насилието, срещу всяка форма на незачитане на човешкото достойнство и правото на живот.
Колекция плакати – памет с продължение.

Албена Спасова

International Triennial of Stage Poster – Sofia as a present-day platform oriented towards the world cultural scene has never remained indifferent to significant topics.
Driven by the conviction that philanthropy and humanity are essential to art, we have accepted with responsibility the State Institute for Culture’s invitation to join this project.
Believing the poster has the special power to make a stand and convey important messages, we contacted 12 contemporary visual artists whose posters have repeatedly convinced us of their effect. Being Triennial award winners, their powerful authorial presence has had various manifestations and recognitions in our country and around the world. Péter Pócs who is famous for his uncompromising posters has also agreed to join his Bulgarian colleagues: Anna Simeonoff, Ivan Kashlakov, Kiril Zlatkov, Lyuba Tomova, Margarita Doncheva, Maya Staykova, Mila Lozanova, Nenko Atanasov, Petеr Chuchuligov, Radoslava Boor and Strahil Dimitrov.
The result is a collection that is an expression of the civil and creative reaction against antisemitism and violence, against any form of disrespect for human dignity and the right to life.
A collection of posters – memory with continuation.

Albena Spasova