Call for Entries

International Triennial of Stage Poster Sofia

The International Triennial of Stage Poster-Sofia

Announces a poster competition on the following theme

INTERNATIONAL TRIENNIAL OF STAGE POSTER-SOFIA

In 2022, the 10th edition of the International Triennial of Stage Poster – Sofia will be held. On this occasion, its organizers invite all authors who are professionally engaged in poster art or are tempted by it to participate in the competition.
 
Founded 26 years ago, the Sofia Triennial has established itself as part of a global family of international forums and campaigns that keep alive the idea of the mobilizing and inspiring power of the poster and for three decades has managed to maintain its specific focus on the contemporary cultural scene – all its richness and diversity of different arts and their classical, modern, and experimental forms.
 
Each author participating in the competition chooses whether to interpret the topic more generally, focusing on the Triennial as a whole or to specify it, referring to the upcoming 10th edition.
 
The competition is open to all graphic designers.
There are no age restrictions for participants.
There is no limit to the number of proposals submitted.
There is no participation fee.
 
The Triennial’s logo and the text bellow must be present on the posters:

Международно триенале на сценичния плакат – София

International Triennial of Stage Poster – Sofia

 
Projects should be sent in digital file format: jpg, pdf, with a resolution of 300 dpi, CMYK color mode, and 100×70 cm (printed posters dimension), at the following address: postertriennialsofia@gmail.com
Animated posters are also allowed for submission. Animated posters requirements are: size 1920 x 1080 px, horizontally or vertically in a ratio of 16:9, frame rate 24-30 fps, MP4, duration 15-20 seconds, maximum 25 MB per file.
Each file must be labeled as follows: Country_Name_Surname_Title-of-poster. Projects should be sent to postertriennialsofia@gmail.com.
Deadline for submission of projects and applications is October 25, 2021.
The jury commission will be determined immediately after the deadline to avoid coincidences with potential participants. A commission of prominent poster masters will determine the award and will select a collection which will then be presented as a traveling exhibition and will be included in the catalogue of the 10th Triennial.
The official announcement of the results is scheduled for November 1, 2021.
The prize provided by the organizers is BGN 1,000, and in the meantime additional opportunities for sponsorship prizes and incentives are being explored.
By participating in the competition, the authors accept that their works are to be published and printed in a single copy at the expense of the organizers in order to promote the Triennial.

 


 
For additional information: https://poster.triennial.orbitel.bg
 
Download the sign here:
LOGO-Triennial-Sofia
 
International Triennial of Stage Poster Sofia

Международното триенале на сценичния плакат – София

обявява конкурс за плакат на тема

Международно триенале на сценичния плакат – София

През 2022 година предстои провеждането на 10-ото издание на Международно триенале на сценичния плакат – София. По този повод организаторите му канят автори, които се занимават професионално с плакат или са изкушени от това изкуство, да се включат в конкурса.
 
Създадено преди 26 години, Триеналето в София се утвърди като част от световното семейство на международни форуми и акции, които поддържат жива идеята за мобилизиращата и вдъхновяваща сила на плаката, и вече трето десетилетие успява да запази своя специфичен фокус върху съвременната културна сцена – с цялото ѝ многообразие от различни изкуства, класически, модерни и екпериментални форми.
 
Всеки участник избира дали да интерпретира темата по-общо, насочвайки вниманието си към естеството и постиженията на Триеналето, или към предстоящото 10-о издание.
 
Конкурсът е явен и отворен към всички заинтересувани.
Няма ограничения за възрастта на участниците.
Няма ограничения за броя на представените предложения.
Няма такса участие.
 
Задължително условие е върху плакатите да присъстват знакът на Tриеналето и текстът:

 

Международно триенале на сценичния плакат – София

International Triennial of Stage Poster – Sofia

 
Проектите изпращайте в цифров файлов формат: jpg, pdf с резолюция 300 dpi, CMYK color mode, 100х70 см /размери на отпечатано изображение.
Допуска се и участие с анимирани плакати. Изискванията за тях  са: размер 1920x1080px, хоризонтално или вертикално в съотношение 16:9, честота на кадрите 24-30 фрейма, MP4, продължителност 15-20 сек., максимум 25 MB на файл.
Необходимо е всеки файл да е надписан по следния начин: Държава_Име_Фамилия_Име-на-плаката / Country_Name_Surname_Name-of-poster.
Адресът, на който очакваме проектите е: postertriennialsofia@gmail.com
Крайният срок за предаване на проектите и заявките е 25 октомври 2021 година.
Жури, чийто състав ще бъде определен непосредствено след изтичане на срока, за да бъдат избегнати съвпадения с потенциални участници, ще определи наградата и ще селектира колекция, която ще бъде представена като пътуваща изложба и отразена в каталога на 10-о Триенале.
Официалното оповестяване на резултатите е планирано за 1 ноември 2021 година.
Наградата, осигурена от организаторите, е в размер на 1000 лв., като междувременно се търсят и допълнителни възможности за спонсорски награди и поощрения.
С участието си в конкурса авторите приемат произведенията им да бъдат публикувани и отпечатани в единичен изложбен екземпляр за сметка на организаторите с цел популяризиране на Триеналето.

 


 
Знак и допълнителна информация: https://poster.triennial.orbitel.bg
 
Изтеглете знака оттук
LOGO-Triennial-Sofia