проект ПЛАКАТЪТ – ПРОЕКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ серия изложби

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ: ПРОЕКТ, ПРЕДСТАВЯЩ ИЗЛОЖБИ И ЛЕКЦИИ НА ХУДОЖНИКА ПЕТЕР ПОЧ В БЪЛГАРИЯ

По покана на Международното триенале на сценичния плакат в България пристига унгарският автор Петер Поч – един от най-известните съвременни плакатисти. Програмата му включва: две самостоятелни изложби, демонстрации, отворени ателиета, срещи със студенти, ученици и с колеги.
Основен партньор, съмишленик и домакин на събитията е Националната художествена академия и нейният филиал в Бургас.
Експозициите представят две тематично групирани направления в изкуството на Петер Поч:
  • Социални плакати, 9 – 19 май 2023 г., зала тераса, Нов учебен корпус на НХА, София, ул. „Шипка“ №1.Откриване: 9 май, 18:00 часа
  • Плакати за културни събития, 11–31 май2023 г., НХА – Филиал Бургас, фоайе, Магазия 1, Пристанищен комплекс Бургас.Откриване: 11 май, 18:00 часа
Изложбите и присъствието на техния автор са повод за съпътстващи инициативи.
  • На 10 май Петер Поч ще се срещне с ученици и преподаватели от Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ в Пловдив;
  • На 13 май 2023 г. в НХА (Нов учебен корпус, Ателие 004) Петер Поч ще бъде специален гост на Научно-приложна конференция „Психология и изкуство“, организирана от Катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общоакадемични дисциплини“ към НХА.
  • Петер Поч дарява внушителна колекция от 135 плаката, представящи творчеството му от последните десетилетия, които постъпват във фонда на Международното триенале на сценичния плакат – София.
За изкуството на Петер Поч
Плакатите на Поч изразяват неговата творческа, политическа и социална позиция на художник, ангажиран с най-горещите теми на съвремието. Те създават неповторим диалог със зрителя и заживяват самостоятелен живот на художествени произведения отвъд конкретното си предназначение – живот, по-дълъг от продуктите или събитията, заради които са създадени. В плакатите си Поч развива една много лична и нетипична иконография, населена от зооморфни същества, животни, растения, птици и книги, очи и метрономи, знамена и капани за мишки, демони и мъченици, моливи и колесници, кръстове, знаци и много различни предмети. Скулптирани и ръчно оцветени, всички те се преливат, разменят си местата и се превръщат в мощни символи с цялостно въздействие и неповторима индивидуалност. Петер Поч е визуален драматург, който населява плакатите си с герои и драми, истории и символи.
Чрез своето изкуство авторът коментира сериозно и задълбочено социалната и особено политическата ситуация в Унгария и Източна Европа. За него плакатът е огледало на реалността и катализатор за промяна. Творбите му, фокусирани върху значими социални проблеми, са честни до крайност и безкомпромисни в своите образи-присъди.
Поч избира да се занимава с теми, които го подтикват да изрази личното си мнение и позиция. Техниката на остроумната, гротескна и понякога болезнена импровизация, която е част от характера му, се проявява в темите и изображенията му. Въпреки че използва широк набор от решения, той е майстор, чието творчество може да бъде безпогрешно разпознато и неслучайно е поставян сред най-влиятелните имена в света на съвременния световен плакат.
За автора
Петер Поч е роден на 14 септември 1950 г. в Печ, Унгария.
Дипломира се през 1971 г. като дизайнер на златни и сребърни изделия. От 1972 г. работи като графичен дизайнер, създавайки предимно културни и някои комерсиални плакати. След политическите промени, от 80-те години на XX век до днес, е автор на множество политически плакати.
Като свои духовни учители определя Хенрик Томашевски, Валдемар Швежи и Дьорд Конечни. Творбите му са представяни в най-авторитетните форуми за плакат по света (международни изложби, биеналета, триеналета) и са отличавани с престижни награди. Редовен участник е в международни кампании за плакати с покани: „Почит към Макс Понти“, „13 + Лотрек“, „Комуникация 2000“, „Унгарски милениум“, Toulouse Family, „Децата са ритъмът на света“, „Буквите на България – азбука на Европа“, Сараево 2014, „Чествай земята“ (дизайн x Тайпей). През 1991 г. създава собствено ателие; през 1997 г. получава унгарската награда за изкуство „МихалиМункачи“, а през 2008 г. основава Унгарската асоциация за самотата на плаката.
Организирал е повече от 50 самостоятелни изложби, носител е над 35 международни и унгарски награди и изнася лекции по цял свят. Редовно участва в Триеналето в София и е един от членовете на международното му жури, а със своето дарение от 135 плаката се превръща и в най-щедрия индивидуален дарител на неговия уникален фонд от образци на плакатното изкуство.
Гостуването на Петер Поч в България е подкрепено като проект от научната и художественотворческата дейност на НХА, част е от програмата „Плакатът – проекции и перспективи“, изпълнявана със съдействието на НФ „Култура“ от Международното триенале на сценичния плакат – София, което и през 2023 г. е включено в Календара на културните събития на Столична община.  Съмишленик на инициативата е и Унгарския културен институт.
Допълнителна информация
Албена Спасова, 0888 90 14 14, albenasa1@abv.bg и https://poster.triennial.orbitel.bg/
Диди Спасова, Национална художествена академия, 0882515114, d.spasova@nha.bg

FACE TO FACE: A PROJECT PRESENTING EXHIBITIONS AND LECTURES BY THE ARTIST PÉTER PÓCS IN BULGARIA

The Hungarian author, Péter Pócs, one of the most famous contemporary poster artists, is coming to Bulgaria at the invitation of the International Triennial of Stage Poster. His program includes two solo exhibitions, demonstrations, open studios, meetings with students, pupils and colleagues.
The main partner, adherent and host of the events is the National Academy of Art and its branch in Burgas.
The exhibitions present two thematically grouped trends in Péter Pócs’s art:
SOCIAL POSTERS, 9 – 19 May 2023, Terrace Hall, New Academic Building of the National Academy of Art, 1 Shipka St., Sofia. Opening: 9 May, 18:00 h
POSTERS FOR CULTURAL EVENTS, 11 – 31 May 2023, National Academy of Art, Burgas Branch, Lobby, Magazia 1, Burgas Port Complex. Opening: 11 May, 18:00 h
The exhibitions and the presence of their author are an occasion for accompanying initiatives.
On 13 May 2023 at the National Academy of Art (New Academic Building, Studio 004), Péter Pócs will be a special guest at Psychology and Art Scientific and Applied Conference organized by Department of Psychology of Art, Art Education and General Education Subjects at the National Academy of Art.
Péter Pócs is donating an impressive collection of 135 posters representing his work of the last decades, which will go to the stock of the International Triennial of Stage Poster – Sofia.
About Péter Pócs’s art
Pócs’s posters express his artistic, political and social position as an artist engaged in the hottest topics of our time. They create a unique dialogue with the viewer and live an independent life of works of art beyond their specific purpose, a life longer than the products or events for which they have been created. Pócs has developed in his posters a highly personal and atypical iconography inhabited by zoomorphic creatures, animals, plants, birds and books, eyes and metronomes, flags and rat traps, demons and martyrs, pencils and chariots, crosses, signs and many different objects. Sculpted and hand colored, they all melt, swap places and transform into powerful symbols with a comprehensive effect and unmistakable individuality. Péter Pócs is a visual dramatist who inhabits his posters with characters and dramas, stories and symbols.
Through his art the author comments seriously and profoundly on the social situation, and especially the political situation, in Hungary and Eastern Europe. For him the poster is a mirror of reality and a catalyst for change. His works, focused on important social issues, are honest to the extreme and uncompromising in their images – judgments.
Pócs chooses to deal with subjects which prompt him to express a personal opinion and position. The technique of the witty, grotesque and sometimes morbid gag, which is part of his makeup, becomes manifested in his subjects and imagery. While using a wide range of solutions, he is a master whose oeuvre is unmistakably identifiable and it is no coincidence that he is ranked among the most influential names in the world of the modern world poster.
About the author
Péter Pócs was born on 14 September 1950 in Pécs, Hungary.
He graduated in 1971 as a gold and silversmith designer. He has been working as a graphic designer since 1972 designing mainly cultural and some commercial posters. After the political changes since the 80’s on he has authored numerous political posters.
He designates Henryk Tomaszewski, Waldemar Swierzy and Gyorgy Konecsni as his spiritual masters.
His works have been presented at the most prestigious poster forums throughout the world (international exhibitions, biennials, triennials) and have been awarded prestigious prizes. He is a regular participant in international invitational poster campaigns: Hommage a Max Ponti, 13 + Lautrec, Communication 2000, Hungarian Millennium, Toulouse Family, Children are the rhythm of the world, The letters of Bulgaria – alphabet of Europe, Sarajevo 2014, Celebrer la Terre (Design x Taipei). He established his one-man studio in 1991. He received the Hungarian Mihaly Munkacsy Art Award in 1997 and founded the Hungarian Poster-loneliness Association in 2008.
He has organized more than 50 solo exhibitions, has won more than 35 international and Hungarian awards and delivers lectures all over the world. He regularly participates in the Triennial in Sofia and is one of the members of its international jury, and with his donation of 135 posters he also becomes the most generous individual donor to its unique stock of poster art specimens.
Péter Pócs’s visit to Bulgaria is supported as a project by the scientific and artistic activities of the National Academy of Art, it is part of the Poster – Projections and Prospects program implemented by the International Triennial of Stage Poster – Sofia with the assistance of the National Culture Fund, which is included in Sofia Municipality’s Cultural Events Calendar in 2023 as well. The Hungarian Cultural Institute is also an adherent of the initiative.
More information
Albena Spasova, 0888 90 14 14, albenasa1@abv.bg and https://poster.triennial.orbitel.bg/
Didi Spasova, National Academy of Art, 0882515114, d.spasova@nha.bg