Албена Спасова / Albena Spasova

Международно триенале на сценичния плакат – София като актуална платформа, ориентирана към световната културна сцена, никога не е оставало безразлично към значимите теми.
Водени от убеждението, че човеколюбието и човечността са същностни за изкуството, приехме с отговорност поканата на ДКИ да се присъединим към настоящия проект.
Вярвайки, че плакатът притежава особената сила да отстоява позиции и да внушава важни послания, се обърнахме към 12 съвременни визуални артисти, във въздействието на чиито плакати многократно сме се убеждавали. Носители на награди от Триеналето, тяхното талантливо авторско присъствие има различни проявления и признания у нас и по света. Прочутият със своите безкомпромисни плакати Петер Поч също прие да се присъедини към българските си колеги: Анна Симеонова, Иван Кашлаков, Кирил Златков, Люба Томова, Маргарита Дончева, Мая Стайкова, Мила Лозанова, Ненко Атанасов, Петър Чучулигов, Радослава Боор и Страхил Димитров.
Резултатът е колекция – израз на гражданската и творческа реакция срещу антисемитизма и насилието, срещу всяка форма на незачитане на човешкото достойнство и правото на живот.
Колекция от плакати – памет и признателност. 
 
International Triennial of Stage Poster – Sofia as a present-day platform oriented towards the world cultural scene has never remained indifferent to significant topics.
Driven by the conviction that philanthropy and humanity are essential to art, we have accepted with responsibility the State Institute for Culture’s invitation to join this project.
Believing the poster has the special power to make a stand and convey important messages, we contacted 12 contemporary visual artists whose posters have repeatedly convinced us of their effect. Being Triennial award winners, their powerful authorial presence has had various manifestations and recognitions in our country and around the world. Pе’ ter Pо’ cs who is famous for his uncompromising posters has also agreed to join his Bulgarian colleagues: Anna Simeonoff, Ivan Kashlakov, Kiril Zlatkov, Lyuba Tomova, Margarita Doncheva, Maya Staykova, Mila Lozanova, Nenko Atanasov, Petеr Chuchuligov, Radoslava Boor and Strahil Dimitrov.
The result is a collection that is an expression of the civil and creative reaction against antisemitism and violence, against any form of disrespect for human dignity and the right to life. 
A collection of posters – memory and appreciation.